درباره ما
_

درباره شرکت آراکس

گـروه تولیـدی آراکـس در سـال ۱۳۹۴ پـس از تدوینـه اهـداف
استراتژیک خود، در زمینه تولید تخصصی نوار زیر مبلی کشی
فعالیتهـای تولیـدی خـود را آغـاز نمود.
در حـال حاضـر گـروه تولیـدی آراکس با مدیریـت آقای نصرالهی
به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ایران، فعالیت خود را
در شهرک صنعتی قعله میر و با طراحی محصوالت جدید خود
در سـبکهای مختلف، منطبق با سلایق و انتظارات مشـتریان
محتـرم، طیـف وسـیع از نیازهـا در انواع نوارهای کشـی مبلمان
را تامیـن می نماید.
بیـش از ۱۵ نفـر نیـروی متخصـص و ماهـر در ردههـای مختلـف
نساجی ، ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و ... نهایت تالش خود را
در جهت ارتقاع کیفیت، نوع آوری، طراحی و تولید محصوالت،
منطبق با نگرش مشـتری مداری در واحدهای مختلف سـازمان
بـه عمل مـی آورند.

محصولات
_

محصولات آراکس

ویدئویی از محصولات آراکس را میتوانید در این قسمت مشاهده کنید

CERTIFICATES
_

شرکت ها و مشتریان

شرکت ها و مشتریان ما